Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Anunţ privind desfăşurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire pentru regiunea de nord a Republicii Moldova

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 49-A din 27 februarie 2020 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, anunţă desfăşurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, pentru regiunea de nord a Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile alineatului 5 din punctul 15 al Hotărârii nr. 594 din 14 mai 2002 a Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu obiectivele de finanţare aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de eligibilitate stipulate în Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul comun nr. 286/154-A din 11.04.2017 al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi CNAM.

Unul din obiectivele de finanţare aprobate în anul 2020 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte este:

- reducerea riscurilor de infectare cu HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în rândul populaţiei-cheie (CDI, LS şi BSB) prin acoperirea unui număr de beneficiari cu servicii suplimentare (adiţionale) de prevenire HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală conform Standardului de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire HIV/SIDA în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, aprobat prin Ordinul nr. 278 din 18 martie 2020 al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru proiectul de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală constituie 840,0 mii de lei (opt sute patruzeci mii), prevăzuți pentru acoperirea a cel puţin 1 050 de beneficiari pentru regiunea de nord a ţării.

Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor):
30 iunie 2020 (ora 8:00) – 14 iulie 2020 (ora 12:00). Propunerile de proiect şi documentele aferente vor fi prezentate în plic sigilat la Serviciul secretariat şi la Secţia profilaxie a CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor: 14 iulie 2020, ora 14:00, sediul CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/asociaţie/fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul când doi sau mai mulți solicitanți vor avea același punctaj acumulat, prioritate se va acorda celui care are experiența mai vastă în implementarea proiectelor de prevenire a HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală;
c) solicitantul finanțării poate depune propuneri de proiecte individuale, cât și proiecte elaborate în colaborare cu mai mulți parteneri.

Conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare:
a) formularul (solicitarea) de înaintare a propunerilor de proiect, conform Anexei nr. 2;
b) proiectul;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Serviciul fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificatul privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) succintă descriere a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi în special cele din domeniul sănătăţii.

Toate documentele depuse trebuie numerotate şi legate într-un singur dosar de plastic A4 cu şină, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora, specificând numărul total de pagini în solicitarea participării la concurs. Documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform originalului”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:
• Corespunderea proiectului cu priorităţile de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie stabilite de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte.
• Actualitatea şi importanţa proiectului, fundamentarea obiectivelor şi încadrarea în acţiunile strategiei naţionale de sănătate în acest domeniu.
• Acţiunile propuse pentru implementarea proiectului corespund specificaţiilor serviciilor suplimentare în contextul prevenirii HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală în GRSI (anexa nr.1).
• Capacitatea solicitantului de a realiza proiectul.
• Buget argumentat.
• Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a rezultatelor.
• Impactul proiectului.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Anastasia Semeniuc, tel.: 022 780 231, e-mail: anastasia.semeniuc@cnam.gov.md.

Mai jos puteţi accesa/descărca anexele relevante la acest anunț:
Anexa nr. 1 Specificațiile serviciilor suplimentare in contextul prevenirii HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală în GRSI;
Anexa nr.2 Formularul (solicitarea) de înaintare a propunerii de proiect;
Anexa nr. 3 Grila de evaluare a proiectului de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire cu HIV /SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală în GRSI.