Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Regulamentul Nr.43 din 21.01.2002

HOTARÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de
asigurare obligatorie de asistenta medicala a cetatenilor
straini si apatrizilor aflati în Republica Moldova

Nr.43 din 21.01.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.17-19/116 din 31.01.2002

* * *

În conformitate cu art.9 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
Se aproba Regulamentul privind conditiile de asigurare obligatorie de asistenta medicala a cetatenilor straini si patrizilor aflati în Republica Moldova (se anexeaza).

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA                                                                                                    Vasile TARLEV

Contrasemnata:

Viceprim-ministru, ministrul economiei                                                                                                          Andrei Cucu
Ministrul sanatatii                                                                                                                                         Andrei Gherman
Ministrul finantelor                                                                                                                                        Mihail Manoli
Ministrul afacerilor externe                                                                                                                           Nicolae Dudau
Ministrul justitiei                                                                                                                                           Ion Morei

Chisinau, 21 ianuarie 2002.
Nr. 43.

Aprobat 
prin Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 43
din 21 ianuarie 2002

REGULAMENTUL
privind conditiile de asigurare obligatorie de
asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor
aflati în Republica Moldova

Capitolul I

Dispozitii generale

1. Regulamentul privind asigurarea obligatorie de asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor aflati în Republica Moldova este elaborat în temeiul Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 si are drept obiectiv reglementarea conditiilor de asigurare obligatorie de asistenta medicala a etatenilor straini si apatrizilor.

2. Asigurarea de asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor se efectueaza în functie de tipul permisului de sedere pe teritoriul Republicii Moldova: temporar sau permanent.

3. Cetatenii straini si apatrizii cu domiciliul permanent în Republica Moldova se bucura de aceleasi drepturi în domeniul asigurarii obligatorii de asistenta medicala ca si cetatenii Republicii Moldova, conform legislatiei în vigoare, daca tratatele internationale nu stipuleaza altfel. Actele ce confirma dreptul la domiciliu permanent sînt permisul de sedere, eliberat de Departamentul Tehnologii Informationale, si autorizatia de încadrare în cîmpul muncii. Aceasta categorie de cetateni
obtine polita de asigurare obligatorie de asistenta medicala si poate beneficia de servicii medicale în volumul prevazut în Programul unic, acordate de institutiile medicale acreditate din republica.

4. Asigurarea obligatorie de asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor cu domiciliu temporar în Republica Moldova se efectueaza în baza prezentului regulament, prevederile caruia se aplica în masura în care acestea nu ontravin reglementarilor internationale, inclusiv din domeniul privilegiilor si imunitatilor persoanelor care se bucura de protectie internationala. Actele ce confirma dreptul la domiciliu provizoriu sînt actul de identitate nationala si permisul de sedere provizorie, eliberat în baza autorizatiei Serviciului de Stat Migratiune. Acestor categorii de cetateni li se acorda asistenta medicala în volumul prevazut în contractul de asigurare, dar nu mai putin decît prevede Programul unic, inclusiv transportul.

5. Cetatenii straini cu domiciliu permanent pot practica aceleasi activitati ca si cetatenii Republicii Moldova si sînt obligati sa se înregistreze în agentiile teritoriale de asigurari medicale conform legislatiei în vigoare. Polita de asigurare se elibereaza în momentul încheierii contractului de munca pe termenul actiunii acestuia. Raspunderea pentru erespectarea legislatiei în domeniul asigurarii obligatorii de asistenta medicala începe din data încheierii contractului de munca.

6. Refugiatii se bucura în domeniul asigurarii obligatorii de asistenta medicala de aceleasi drepturi ca si cetatenii Republicii Moldova, luînd în considerare tratatele internationale la care Republica Moldova este parte.

7. Contractul de asigurare se încheie individual sau pentru grupuri organizate cu:

  • persoanele straine, pe perioada calatoriei sau detasarii în Republica Moldova;
  • persoanele straine care activeaza în teritoriul Republicii Moldova;
  • apatrizii aflati în teritoriul Republicii Moldova.


8. Contractul de asigurare nu poate fi încheiat cu persoanele care, conform concluziei medicului, si-au pierdut apacitatea de munca sau sufera de o afectiune grava psihica sau a sistemului nervos.

9. Daca asiguratul, în termenul de valabilitate a contractului de asigurare, ajunge în una din situatiile indicate în punctul 8, cînd nu poate fi încheiat contractul de asigurare, atunci el beneficiaza de asistenta medicala pe toata perioada aflarii lui în tara.

10. Contractul de asigurare se considera încheiat prin achitarea de catre asigurat a primei de asigurare orespunzatoare tarifului de prime în vigoare si prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare.

11. Responsabilitatea asiguratorului este instituita:

  • pentru persoanele straine - din data solicitata de asigurat si trecuta în polita de asigurare, dar nu mai devreme de momentul traversarii hotarului Republicii Moldova;
  • pentru apatrizii cu domiciliu temporar în Moldova - din data solicitata de asigurat si trecuta în polita de asigurare, dar nu înainte de expirarea a 24 de ore din ziua achitarii primei de asigurare si emiterii politei de asigurare.

12. Asigurarea expira la data plecarii asiguratului din tara sau, prioritar, la data indicata în contractul de asigurare.

13. Durata unei asigurari obligatorii de asistenta medicala pentru cetatenii straini si apatrizii cu domiciliu temporar este fixata în polita de asigurare si poate fi, conform necesitatii, de la 5 zile pîna la un an.

14. Asigurarea obligatorie de asistenta medicala este valabila pe teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia ircumstantelor de forta majora (razboi, revolutie, evenimente politice, situatii critice etc.), cînd sanatatea si viata persoanei asigurate se afla în primejdie.

15. Prima de asigurare reprezinta suma pe care asiguratul este obligat sa o plateasca, în baza contractului de sigurare,
asiguratorului în schimbul garantiilor pe care ultimul i le va acorda pe timpul valabilitatii contractului de asigurare.

16. Prima de asigurare se calculeaza în baza tarifului stabilit proportional perioadei de sedere în teritoriul Republicii Moldova, conform legislatiei în vigoare.

17. Prima de asigurare se plateste integral, la contractare (în momentul deschiderii vizei sau traversarii hotarului Republicii Moldova).

18. În cazul în care evenimentul asigurat se va produce în perioada valabilitatii contractului de asigurare, Compania Nationala de Asigurari în Medicina (asiguratorul) va acoperi cheltuielile institutiei medicale dupa primirea tuturor actelor justificative, într-un interval de 15 zile.

19. Asiguratul este obligat:

1) sa previna aparitia sau sa diminueze consecintele cazurilor asigurate si sa urmeze instructiunile asiguratorului;
2) sa completeze actele necesare (dupa primirea lor) si sa le expedieze cît mai curînd posibil asiguratorului;
3) sa contribuie la clarificarea cauzelor si circumstantelor producerii cazului asigurat;
4) sa raporteze despre actele de violenta comise contra lui, sa prezinte date la oficiul de politie, iar asiguratorului - actele confirmatoare;
5) sa prezinte asiguratorului facturile solicitate.

20. Asigurarea nu va acoperi cazurile care:

1) au fost cauzate premeditat sau din neglijenta persoanei asigurate;
2) au fost cauzate de rudele persoanei asigurate (parinte, copil, sot, sotie);
3) decurg din scopul asiguratului sau din actiunea unei persoane care a fost acreditata de asigurat;
4) au survenit în rezultatul unor tulburari în masa, la care asiguratul a luat parte activa;
5) direct sau indirect, sînt consecinte ale unor circumstante de forta majora;
6) sînt rezultatul unui suicid sau atentat de suicid;
7) au fost cauzate de consumul excesiv de alcool, droguri sau medicamente, confirmat prin testele respective;
8) au survenit în cadrul unor competitii sportive regionale, republicane sau internationale, daca acordurile internationale nu stipuleaza altfel;
9) au survenit înainte de începutul curgerii termenului de valabilitate a contractului de asigurare.

21. Contractul de asigurare poate fi reziliat de catre asigurat înaintea intrarii lui în vigoare, la cerere, cu restituirea primei de asigurare, diminuata cu 15%. Contractul de asigurare poate fi reziliat de catre asigurator înaintea intrarii lui în vigoare, în cazul în care constata ca la contractare asiguratul a prezentat date inexacte, fara restituirea primei de asigurare.

Capitolul II
Responsabilitatile si obligatiunile partilor contractante

22. Riscurile acoperite de contractul de asigurare sînt accidentele, oricare ar fi cauzele producerii lor, si boala subita (cu exceptiile prevazute la punctul 20 al prezentului regulament), care împiedica desfasurarea normala în continuare a calatoriei sau a activitatii pentru care asiguratul se afla în localitatea respectiva si care justifica cheltuielile pentru:

1) tratamentul medical ambulatoriu;
2) medicamentele prescrise, cu rambursarea partiala a costului lor;
3) tratamentul pacientilor în spitalele cu supraveghere medicala
permanenta, acreditate de Compania Nationala de Asigurari în Medicina,
situate la cea mai mica distanta de locul unde a survenit cazul asigurat;
4) transportul la spital;
5) drumul retur pentru persoana asigurata si pentru cea care o
însoteste în calatorie (cu avionul clasa turist sau cu trenul clasa I),
la solicitarea acestora;
6) transportarea bagajelor asiguratului si ale persoanei care îl
însoteste;
7) transportarea decedatului pîna în tara de resedinta.

23. Asigurarea medicala nu acopera cheltuielile pentru:

1) tratament, daca acesta a fost, total sau partial, scopul calatoriei;
2) tratamentul care a fost necesar înainte de începutul calatoriei sau care poate astepta pîna la sfîrsitul calatoriei planificate, cu exceptia cazului în care motivul calatoriei l-a constituit decesul unei rude apropiate (parinte, copil, sot, sotie);
3) tratamentul afectiunilor cronice sau al consecintelor accidentelor, al maladiilor, care au fost tratate sau au necesitat tratament pe parcursul ultimelor sase luni pîna la începutul calatoriei si care s-au acutizat brusc;
4) tratamentul dentar conservativ sau protezarea dentara;
5) obiectele pentru ajutor medical (cîrja, proteza, ochelari);
6) avortul medical sau costul care include sarcina normala;
7) rapoartele medicale si confirmarile;
8) examinarile de control si tratamentul urmat;
9) serviciile speciale în spital, cum ar fi paza particulara, folosirea telefonului, televizorului, internetului etc.).

24. Daca a avut loc un caz asigurat (accident sau boala de urgenta, cuprinse în contractul de asigurare), Compania Nationala de Asigurari în Medicina:

1) garanteaza asiguratului, conform necesitatii obiective, asistenta medicala în conditii de ambulator sau spitalizarea într-o unitate medicala adecvata cazului sau, cu o durata de spitalizare de pîna la 8 saptamîni;
2) se informeaza despre starea sanatatii asiguratului si evolutia ei;
3) se consulta cu medicul care i-a acordat asiguratului primul ajutor si cu cel care se ocupa de tratamentul lui;
4) ia, de comun acord cu medicul curant, hotarîrile necesare, în functie de starea pacientului, care pot antrena una sau mai multe garantii cuprinse în asigurare. Daca asiguratul refuza sa se supuna deciziilor si obiectiilor
medicului curant si/sau ale specialistului Companiei Nationale de Asigurari în Medicina si daca acest lucru îi prejudiciaza sanatatea sau face imposibila realizarea obligatiunilor Companiei Nationale de Asigurari în Medicina, el pierde dreptul la garantiile de care beneficia prin asigurare;
5) se obliga sa transporte asiguratul accidentat sau bolnav, în functie de starea acestuia, sub supraveghere medicala, în unitatea medicala specializata, corespunzatoare cazului dat. Daca spitalizarea asiguratului nu a putut fi efectuata într-o unitate medicala specializata, organizeaza spitalizarea lui în alta unitate medicala apropiata si îsi asuma cheltuielile de transportare pîna la institutia medicala specializata, atunci cînd starea acestuia o va permite;
6) organizeaza transportarea asiguratului cu respectarea prescriptiilor medicale si tehnice corespunzatoare cazului dat. În toate cazurile, tipul de vehicul pentru transportarea asiguratului accidentat sau bolnav va fi stabilit de catre medicul desemnat de Compania Nationala de Asigurari în Medicina în comun cu medicul care îl trateaza pe asigurat si, eventual, cu rudele apropiate ale acestuia.

25. Daca, din motive obiective, este impusa repatrierea persoanei asigurate accidentate sau bolnave înainte de expirarea termenului initial de repatriere, stabilit în polita de asigurare, si daca aceasta este însotita de o ruda apropiata, Compania Nationala de Asigurari în Medicina va suporta cheltuielile pentru repatrierea asiguratului, precum
si a rudei apropiate care îl însoteste. Repatrierea persoanei asigurate si a rudei lui - numai în cazul în care este necesar sa-l însoteasca pe asiguratul accidentat sau bolnav, se va face cu avionul clasa turist sau cu trenul clasa I. Compania Nationala de Asigurari în Medicina va suporta cheltuielile de repatriere pentru o singura persoana care trebuie sa-l însoteasca pe asiguratul accidentat sau bolnav, chiar daca aceasta nu este ruda lui apropiata. În atare situatii, asiguratul si persoana însotitoare trebuie sarestituie Companiei Nationale de Asigurari în Medicina biletele retur,
procurate initial, sau contravaloarea acestora.

26. În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui risc asigurat, Compania Nationala de Asigurari în Medicina va suporta cheltuielile legate de transportul decedatului pîna în tara de resedinta în suma de pîna la 30000 lei moldovenesti. Cheltuielile legate de funeralii nu sînt acoperite de Compania Nationala de Asigurari în Medicina. Persoanele mentionate în polita de asigurare (rudele asiguratului) sînt obligate sa restituie Companiei Nationale de Asigurari în Medicina sau corespondentului ei din strainatate biletul cu care asiguratul urma sa se întoarca în tara.

27. Daca asiguratul bolnav sau accidentat este însotit de copii în vîrsta de pîna la 15 ani, de care el, din cauza starii sale de sanatate, nu se mai poate ocupa, Compania Nationala de Asigurari în Medicina va suporta cheltuielile de transport pentru repatrierea acestora si, eventual, al unei persoane care sa-i însoteasca, cu trenul clasa I sau cu avionul clasa turist, dupa caz.

28. Compania Nationala de Asigurari în Medicina garanteaza acoperirea cheltuielilor pentru cazurile asigurate (asistenta medicala, tratamentul farmacologic si spitalizarea), inclusiv transportul, pe baza de acte justificative, în suma de pîna la 130000 lei moldovenesti, cu o fransiza de 400 lei moldovenesti.

29. Compania Nationala de Asigurari în Medicina raspunde material fata de persoana asigurata pentru prejudiciile cauzate vietii si sanatatii acestuia ca urmare a asistentei medicale, acordate necalitativ sau insuficient.

30. Compania Nationala de Asigurari în Medicina garanteaza achitarea doar a costului tratamentelor dentare de urgenta, urmare a unui accident produs în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, în suma de pîna la 2000 lei moldovenesti, cu o fransiza de 100 lei moldovenesti.

31. Compania Nationala de Asigurari în Medicina garanteaza rambursarea cheltuielilor pentru acordarea de ajutor si salvarea asiguratului de catre reprezentantii unor organisme oficiale, legate de un risc asigurat ce a avut loc în interiorul termenului de valabilitate al contractului de asigurare, în suma de pîna la 26000 lei moldovenesti pentru o persoana.

32. Litigiile si divergentele ce vor aparea vor fi solutionate pe teritoriul Republicii Moldova conform legislatiei în vigoare.

Loading ...