Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 


Hotărîre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală
 nr. 1387  din  10.12.2007
 Monitorul Oficial nr.198-202/1443 din 21.12.2007
 
* * *
În vederea executării Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).
2. Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
anual, în termen de o lună după aprobarea de către Parlament a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, vor aproba Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv;
vor supraveghea realizarea prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi Normelor metodologice de aplicare a acestuia în anul respectiv.
[Pct.2 în redacţia Hot.Guv. nr.44 din 26.01.2009, în vigoare 30.01.2009]
 
3. Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
pînă la 31 decembrie al fiecărui an, va încheia cu prestatorii de servicii medicale, ce activează în conformitate cu legislaţia, contracte de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul nominalizat şi cu Normele metodologice de aplicare a acestuia;
în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii medicale, va organiza familiarizarea populaţiei cu volumul asistenţei medicale prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
în comun cu prestatorii de servicii medicale, va asigura transparenţa gestionării mijloacelor contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
va organiza, inclusiv prin agenţiile sale teritoriale, apărarea intereselor persoanelor asigurate privind respectarea de către prestatorii de servicii medicale a clauzelor contractelor de acordare a asistenţei medicale (prestare a serviciilor medicale), conform legislaţiei în vigoare.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.44 din 26.01.2009, în vigoare 30.01.2009]
 
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.
5. Programul sus-menţionat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
 
PRIM-MINISTRU
Vasile TARLEV
 
Contrasemnează:
 
Ministrul sănătăţii
Ion Ababii
Ministrul economiei şi comerţului
Igor Dodon
Ministrul finanţelor
Mihail Pop

Chişinău, 10 decembrie 2007.
 
Nr.1387.
 
 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1387 din 10 decembrie 2007
 
PROGRAMUL UNIC
al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
 
Notă: Pe tot parcursul textului Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cuvintele “urgentă la etapa prespitalicească” se substituie prin cuvintele “urgentă prespitalicească” conform Hot.Guv. nr.44 din 26.01.2009, în vigoare 30.01.2009
 
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Program unic) este elaborat în temeiul art.2 al Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cuprinde lista maladiilor şi stărilor care necesită asistenţă medicală şi stabileşte volumul asistenţei acordate persoanelor asigurate de către instituţiile medico-sanitare contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.
2. Prin volumul asistenţei medicale stabilit în Programul unic se înţelege tipurile de asistenţă medicală şi spectrul general al serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
3. Condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip, lista investigaţiilor paraclinice, modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor sînt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Programului unic (în continuare - Norme metodologice), revăzute anual în funcţie de volumul mijloacelor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Asistenţa şi serviciile medicale specificate în Programul unic se acordă tuturor persoanelor asigurate şi reprezintă un pachet universal de servicii, care ar satisface adecvat necesităţile populaţiei determinate de:
a) tendinţele demografice, morbiditatea caracteristică populaţiei Republicii Moldova şi priorităţile în sănătatea publică;
b) garantarea echităţii, accesului la servicii medicale esenţiale, sigure şi calitative, precum şi de asigurarea continuităţii asistenţei, cu accent pe grupurile defavorizate şi pe grupurile de risc;
c) corespunderea cu gradul de utilizare a serviciilor medicale de către populaţia asigurată şi cu perspectivele de organizare a serviciilor eficace şi eficiente în raport cu costul, orientate spre prevenirea maladiilor şi afecţiunilor.
 
Capitolul II
LISTA MALADIILOR ŞI STĂRILOR CARE NECESITĂ ASISTENŢĂ
MEDICALĂ FINANŢATĂ DIN MIJLOACELE ASIGURĂRII
OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
5. Programul unic cuprinde următoarele maladii şi stări prevăzute în Clasificaţia Internaţională a Maladiilor (CIM), revizia a 10-a a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii:
a) boli infecţioase şi parazitare (A00 - B99);
b) tumori (C00 - D48);
c) boli ale sîngelui, ale organelor hematopoetice şi unele tulburări ale mecanismului imunitar (D50 - D89);
d) boli endocrine, de nutriţie şi de metabolism (E00 - E90);
e) tulburări mintale şi de comportament (F00 - F99);
f) boli ale sistemului nervos (G00 - G99);
g) boli ale ochiului şi ale anexelor sale (H00 - H59);
h) boli ale urechii şi ale apofizei mastoide (H60 - H95);
i) boli ale aparatului circulator (I00 - I99);
j) boli ale aparatului respirator (J00 - J99);
k) boli ale aparatului digestiv (K00 - K93);
l) boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat (L00 - L99);
m) boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ale ţesutului conjuctiv (M00 - M99);
n) boli ale aparatului genito-urinar (N00 - N99);
o) sarcina, naşterea, lăuzia (O00 - O99);
p) unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada perinatală (P00 - P96);
q) malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale (Q00 - Q99);
r) simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice şi de laborator, neclasate în alte locuri (R00 - R99);
s) leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (S00 - T98);
t) boala actinică (W90).
 
Capitolul III
TIPURILE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MODUL DE ACORDARE
A SERVICIILOR ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
6. Programul unic prevede acordarea în cazul maladiilor şi stărilor indicate în pct.5 al prezentului Program unic a următoarelor tipuri de asistenţă şi servicii medicale:
a) urgentă prespitalicească;
b) primară;
c) specializată de ambulator, inclusiv stomatologică;
d) spitalicească;
e) servicii medicale de înaltă performanţă;
f) îngrijiri medicale la domiciliu.
7. Modul de acordare a asistenţei medicale în cazul maladiilor şi stărilor specificate în pct.5 al prezentului Program unic poate avea caracter urgent sau programat, în funcţie de starea sănătăţii persoanei asigurate şi de prezenţa sau absenţa indicaţiilor respective, după cum urmează:
a) asistenţa medicală urgentă - în toate cazurile cînd neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor care îl înconjoară ori poate avea urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului şi/sau sănătăţii publice;
b) asistenţa medicală programată - în cazurile cînd pacientul necesită asistenţă medicală, însă lipsesc condiţiile menţionate pentru asistenţa medicală urgentă.
 
Capitolul IV
VOLUMUL ASISTENŢEI ŞI SPECTRUL SERVICIILOR MEDICALE
ACORDATE ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 
Secţiunea 1
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
8. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, indicate în anexa nr.1 la prezentul Program unic, şi include activităţi orientate spre stabilizarea parametrilor fiziologici vitali ai pacientului.
9. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă de către serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă. În caz de necesitate, pentru stabilizarea stării sănătăţii pacientului, asistenţa medicală urgentă se acordă de orice instituţie medicală aflată în apropierea locului accidentului sau îmbolnăvirii.
10. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi transportarea medicală asistată se efectuează la apelul pacientului, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali şi se asigură în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii şi în timpul transportării pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare.
11. Tipurile de transport medical asistat pentru persoanele asigurate în cazul urgenţelor medico-chirurgicale sînt stabilite în anexa nr.1 la prezentul Program unic.
 
Secţiunea a 2-a
Asistenţa medicală primară
12. Asistenţa medicală primară se acordă în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al Programului unic şi include activităţi de profilaxie, de consultanţă, cu scop curativ şi de suport, orientate spre satisfacerea necesităţilor de sănătate ale persoanelor înregistrate la medicul de familie, în limita competenţei acestuia, stabilită de actele normative în vigoare.
13. Asistenţa medicală primară acordată de medicul de familie împreună cu echipa sa reprezintă primul nivel al sistemului sănătăţii la care apelează în mod obligatoriu persoana asigurată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, următoarele niveluri şi tipuri de asistenţă medicală fiind accesibile potrivit condiţiilor stabilite în Normele metodologice.
14. Asistenţa medicală primară acordată de medicul de familie, în comun cu echipa sa, include următoarele servicii şi activităţi:
1) servicii profilactice:
a) promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia pentru sănătate în prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog: instruirea părinţilor vizînd regulile de bază în educaţia copilului; depistarea, monitorizarea şi înlăturarea factorilor de risc: promovarea mişcării, alimentaţiei raţionale, măsurilor de igienă personală, promovarea consumului de apă din surse sigure, a sării iodate, combaterea fumatului, consumului excesiv de alcool, expunerii la soare, stresului, prevenirea traumatismului, infecţiilor sexual-transmisibile, infecţiei HIV etc.;
b) supravegherea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ, în conformitate cu actele normative ce ţin de supravegherea dezvoltării copilului sănătos, aprobate de Ministerul Sănătăţii;
c) imunizarea categoriilor de grupă selectate conform Programului Naţional de Imunizări, indicaţiilor epidemiologice, ordinelor Ministerului Sănătăţii şi testarea tuberculinică a celor selectaţi;
d) îngrijirea antenatală, supravegherea gravidelor şi îngrijirea postnatală a lăuzelor, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare, stabilite în Normele metodologice;
e) planificarea familiei: consultarea în probleme de planificare a familiei, inclusiv alegerea mijloacelor de contracepţie pentru persoanele fără risc obstetrical, maladii social-condiţionate etc.;
f) controlul medical anual al persoanelor în vîrstă de peste 18 ani, pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, cu examene profilactice conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, care cuprind: examinarea pielii, glandei tiroide, ganglionilor limfatici; examinarea glandei mamare (femei după 20 ani); măsurarea tensiunii arteriale; tonometria oculară (de la 40 ani); aprecierea acuităţii vederii; indicaţie pentru efectuarea microradiofotografiei (grupele de risc şi persoanele din contingentul periclitant); indicaţie pentru aprecierea nivelului glicemiei (grupele de risc); indicaţie pentru testarea serologică MRS (cu colectarea probei de sînge din venă), testarea HIV; examinarea ginecologică profilactică, inclusiv prelevarea frotiului pentru examenul citologic în conformitate cu condiţiile stabilite în Normele metodologice; indicaţie pentru testare la frotiu urogenital la gonoree şi trihomonade, inclusiv prelevarea frotiului; indicaţie pentru tuşeul rectal (persoanele peste 40 ani);
g) controale medicale periodice pentru afecţiunile aflate sub supravegherea medicului de familie, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu prescrierea, la necesitate, în temeiul criteriilor (indicaţiilor) obiective, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, stabilite în Normele metodologice;
2) servicii medicale curative:
a) consultaţie (anamneză, examen clinic) în caz de boală sau accident, cu stabilirea diagnosticului, recomandarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale şi prescrierea tratamentului, acordată, la solicitare persoanei, ori de cîte ori are nevoie aceasta în baza datelor obiective;
b) manopere de mică chirurgie în stările urgente, la indicaţii medicale - tratamentul chirurgical al plăgilor, inclusiv suturarea plăgii şi aplicarea pansamentului, disecţia panariciului, furunculului (cu excepţia localizărilor în regiunea capului şi gîtului), extragerea corpilor străini din ţesuturile moi, localizate superficial;
c) tratament în cabinete de proceduri şi în staţionare de zi/la domiciliu (injecţii intramusculare, intravenoase, perfuzii, inclusiv asigurare cu consumabile şi medicamente), în cazul unor grupe de maladii cu diagnosticul confirmat, ce au indicaţii pentru tratament spitalicesc, însă lipsesc contraindicaţii pentru tratament în condiţii de ambulator acordat de medicul de familie şi echipa sa, în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
d) tratament injectabil, după caz, prescris de orice medic: injecţii intramusculare, intravenoase şi perfuzii în staţionarul de zi/cabinetul de proceduri, inclusiv cu asigurarea consumabilelor, dar fără asigurarea medicamentelor, cu excepţia cazurilor prevăzute în subpct.2) lit.c);
e) prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic, inclusiv a medicamentelor compensate, în tratament ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, conform regulamentului aprobat de Guvern, precum şi actelor normative ale Ministerului Sănătăţii;
f) monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici, inclusiv a invalizilor, conform planului de recuperare, şi modificarea acestuia în funcţie de evoluţia parametrilor clinico-paraclinici, cu consultarea, în caz de necesitate, a medicului specialist;
g) prescrierea, prin bilet de trimitere, a investigaţiilor paraclinice ca o consecinţă a actului medical propriu şi în concordanţă cu diagnosticul prezumtiv, pentru confirmarea, infirmarea sau diferenţierea diagnosticului în scop profilactic, de supraveghere şi tratament, inclusiv de reabilitare;
h) referirea (trimiterea) pacientului către specialiştii de profil, după caz, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie în modul stabilit de actele normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii;
i) luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul specialist de profil şi a persoanelor contacte din focarele TBC, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator, pînă la scoaterea din evidenţă;
j) asistenţa medicală la domiciliu, inclusiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, acordată în limitele competenţei medicului de familie şi în conformitate cu actele normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii copiilor în vîrstă de 0-5 ani aflaţi sub tratament pentru diferite afecţiuni; persoanelor asigurate de orice vîrstă cu insuficienţă motorie a membrelor inferioare din orice cauză; bolnavilor în fază terminală sau cu afecţiuni grave care necesită examinare, supraveghere şi tratament; persoanelor asigurate de orice vîrstă care au solicitat serviciul de asistenţă medicală urgentă şi solicitarea a fost transmisă pentru deservire; persoanelor asigurate de orice vîrstă după externare din secţiile spitaliceşti, care necesită supraveghere în dinamică la domiciliu; depistarea contactelor cu boli contagioase, organizarea şi efectuarea măsurilor antiepidemice primare în focarele de boli contagioase; supravegherea medicală şi tratamentul preventiv al contacţilor, conform prevederilor actelor normative ale Ministerului Sănătăţii;
3) servicii medicale pentru situaţii de urgenţă:
a) asistenţa medicală în cazul urgenţelor medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic, medicaţie - din trusa de urgenţă), în limita competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice medicale;
b) solicitarea ambulanţei pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie şi posibilităţile tehnice medicale, pentru trimiterea către medicul specialist de profil din serviciul de ambulator sau pentru internare în spital, după caz;
4) activităţi de suport:
a) expertiza incapacităţii temporare de muncă, inclusiv eliberarea şi evidenţa certificatelor de concediu medical, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
b) organizarea trimiterii la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, inclusiv completarea documentelor necesare, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
c) eliberarea şi evidenţa certificatelor medicale despre starea sănătăţii, pentru îngrijirea copilului bolnav, adeverinţelor medicale, certificatelor de deces etc., în modul stabilit de actele normative în vigoare;
d) organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale primare şi statistice medicale spre a fi prezentate Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
 
Secţiunea a 3-a
Asistenţa medicală specializată de ambulator, inclusiv stomatologică
15. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic, se acordă persoanelor de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical şi include toate activităţile, inclusiv organizator-metodice, ce ţin de competenţa specialistului şi a personalului respectiv şi sînt prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii.
16. Specialistul de profil acordă următoarele tipuri de servicii medicale:
a) consultaţie medicală pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie;
b) consultaţie medicală în caz de urgenţe, care permit adresarea direct la medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere;
c) consultaţie medicală în cadrul prestării serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, conform actelor normative în vigoare;
d) consultaţiile de planificare familială conform actelor normative în vigoare;
e) consiliere pre- şi posttest (fără costul testului) în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV şi hepatite virale B, C, a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative în vigoare;
f) consultaţie medicală în cadrul comisiilor de expertiză narcologică şi psihiatrică cu scop de diagnostic, tratament, aprecierea tacticii medicale, recomandări privind supravegherea medicală în dinamică, conform actelor normative ale Ministerului Sănătăţii;
g) consultaţie medicală, consiliere psihologică şi psihoterapie în cadrul centrului de reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie, potrivit condiţiilor stabilite în Normele metodologice;
h) consultaţii de control, evidenţa şi supravegherea medicală a persoanelor cu afecţiuni care în conformitate cu lista şi condiţiile stabilite în anexa nr.2 la prezentul Program unic, permit prezentarea directă a persoanelor asigurate la medicul specialist de profil, cu organizarea măsurilor de tratament şi recuperare necesare, transmiţînd informaţia, inclusiv pentru evidenţă şi supraveghere ulterioară, medicului de familie;
i) consultaţii medicale cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare în cazul examenelor medicale profilactice pentru instituţiile medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii;
j) consultaţii medicale cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare recruţilor în cadrul comisiilor medicale militare, în modul stabilit de actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul Apărării;
k) consultaţii medicale, inclusiv în secţiile de internare ale spitalelor, pentru asistenţă de ambulatoriu, cu prescrierea investigaţiilor paraclinice, iar pentru unele specialităţi/servicii de profil chirurgical - cu efectuarea suplimentară a manoperelor medicale specifice stabilite în anexa nr.3 la prezentul Program unic;
l) participarea, în comun cu medicul de familie, la controalele profilactice pentru depistarea precoce a patologiilor.
17. Consultaţia medicală (prezentarea pacientului la medicul specialist de profil în caz de o anumită afecţiune sau maladie, în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului) include:
a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de investigaţii, prescrierea şi recomandarea lor şi/sau interpretarea rezultatelor investigaţiilor şi a analizelor de laborator necesare, efectuate la trimiterea, în modul stabilit, de către medicul de familie şi/sau medicul specialist de profil, în vederea stabilirii diagnosticului;
b) unele manopere specifice necesare care urmează a fi efectuate (indicate) pacientului de către medicul specialist de profil conform specialităţii respective;
c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienico-dietetic, inclusiv recomandarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru prescriere de către medicul de familie, precum şi familiarizarea pacientului cu măsurile terapeutice şi profilactice;
d) recomandaţii pentru tratament, reabilitare medico-socială şi supraveghere în dinamică de către medicul de familie.
18. Consultaţia de control (prezentările ulterioare ale pacientului la acelaşi medic specialist în baza aceluiaşi diagnostic pînă la vindecare sau stabilizarea stării) se acordă:
a) în cazul efectuării unor manopere terapeutice sau aplicării unor tratamente stabilite de medicul specialist ce necesită prezentarea repetată a pacientului la cabinetul medical sau pentru urmărirea evoluţiei tratamentului pacientului prin prezentări programate de medicul specialist de profil;
b) după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică pînă la vindecare, cu efectuarea pansamentului plăgii, a manoperelor chirurgicale impuse de unele complicaţii minore, scoaterea firelor, înlăturarea pansamentului ghipsat, în baza recomandărilor medicului curant din spital, indicate în formele de externare a pacientului din spitalul respectiv;
c) pentru afecţiunile ce permit prezentarea directă la medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul specialist de profil sau ori de cîte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective.
19. Asistenţa medicală stomatologică acordată în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală include următoarele activităţi acordate de medicul stomatolog:
a) asistenţă stomatologică de urgenţă în următoarele cazuri:
pulpită acută;
periodontită apicală acută;
periodontită apicală exacerbată;
stomatită aftoasă acută;
gingivită şi stomatită ulcero-necrotică acută;
abces;
periostită;
pericoronarită;
hemoragii postextracţionale;
limfadenită acută;
osteomielită acută;
sialodenită acută şi calculoasă;
sinusită acută odontogenă;
traume şi fracturi ale maxilarelor;
b) consultaţie profilactică copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi gravidelor, care include: examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena cavităţii bucale; periajul dentar; detartrajul dentar; aplicarea remediilor profilactice (fluor, Ca etc.); extracţii dentare; sigilarea fisurilor; obturarea cu materiale simple a defectelor coronariene provocate de caria dentară şi complicaţiile ei;
c) consultaţie profilactică tuturor persoanelor asigurate cu examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii bucale.
 
Secţiunea a 4-a
Asistenţa medicală spitalicească
20. Asistenţa medicală spitalicească în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic se acordă persoanelor prin internare în spital în cazurile cînd sînt excluse toate posibilităţile de acordare a asistenţei medicale în condiţii de ambulator sau starea sănătăţii pacientului necesită a fi supravegheată în condiţii de spital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
21. Tipurile de spitalizare sînt:
a) integrală - formă de internare prin care se asigură asistenţa medicală curativă şi de recuperare neîntreruptă, care poate fi de scurtă durată şi de lungă durată;
b) parţială - formă de internare de zi sau aplicată în cazurile în care starea pacientului îi permite să se afle în afara spitalului, cu excepţia perioadei de investigaţii, tratament şi recuperare, bolnavul revenind la spital zilnic, la indicaţia medicului curant.
22. Tratamentul în condiţii de spital pentru toate profilurile se consideră de scurtă durată, cu excepţia ftiziopneumologiei, psihiatriei, narcologiei, care se consideră de lungă durată şi se realizează în conformitate cu actele normative în vigoare.
23. Asistenţa medicală prin internare în spital reprezintă cazul rezolvat care include, de regulă şi în corespundere cu actele normative în vigoare, consultaţii şi investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, tratament medical sau chirurgical, îngrijire, medicamente, consumabile, materiale sanitare, cazare şi alimentaţie, acordată în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic şi în situaţiile care au la bază următoarele criterii:
a) diagnosticul stabilit în condiţii de ambulator indică o stare ce pune în pericol sănătatea şi viaţa pacientului şi/sau sănătatea publică;
b) diagnosticul şi/sau tratamentul se face numai în condiţii de spital;
c) pacientul necesită tratament sub supravegherea personalului medical 24 din 24 de ore;
d) pacientul necesită tratament de recuperare în perioada de reabilitare după accident cerebrovascular acut, infarct miocardic, după intervenţii chirurgicale pe cord şi ortopedice după traumă, intervenţii chirurgicale ortopedice complicate şi de reconstrucţie şi stabilizare;
e) diagnosticul maladiei cronice stabilit prezintă risc de invalidizare şi necesită tratament de recuperare şi reabilitare în condiţii spitaliceşti;
f) pacientul necesită internare pentru precizarea diagnosticului privind aptitudinea efectuării serviciului militar şi existenţa semnelor de invaliditate;
g) pacientul necesită asistenţă medicală (investigaţii, tratament şi recuperare), care se efectuează prin forma de internare de zi;
h) întreruperea sarcinii, confirmată prin examenul clinic şi ultrasonografic, în baza indicaţiilor medicale şi/sau a unor criterii sociale, stabilite de actele normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi în ordinea prevăzută de Normele metodologice.
24. Mamele (îngrijitorul) sînt spitalizate pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 3 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical.
25. În funcţie de starea sănătăţii pacientului, asistenţa medicală spitalicească prin internare în spital poate fi urgentă sau programată.
26. Internarea urgentă în spital se efectuează necondiţionat în cazul în care neacordarea la timp a asistenţei medicale în condiţii de spital pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor din preajmă ori poate avea urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului şi/sau a sănătăţii publice. Constatarea urgenţei în fiecare caz concret se efectuează de către medicii specialişti, care examinează pacientul în secţia de internare şi apreciază starea pacientului, în baza actelor normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii.
27. Internarea programată în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic se efectuează atunci cînd pacientul necesită asistenţă medicală în condiţii de spital, conform criteriilor expuse în pct.23 al prezentului Program unic, însă lipsesc stările specificate în pct.26, şi se efectuează doar pe baza biletului de trimitere, eliberat în conformitate cu modalitatea şi ordinea stabilite şi reglementate de Normele metodologice.
28. Durata de internare în spital, în fiecare caz concret, este individuală şi depinde de starea sănătăţii pacientului, de indicatorii ce caracterizează funcţiile vitale ale organismului şi riscul epidemiologic, care argumentează necesitatea tratamentului în condiţii de spital. Decizia referitor la durata tratamentului în condiţii de spital, în fiecare caz concret, se ia de către medicul curant şi/sau consiliul medical, pe baza standardelor (protocoalelor) de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii.
29. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (agenţiile ei teritoriale), care prestează servicii medicale de dializă în condiţii de staţionar, acoperă bolnavilor cu insuficienţă renală cronică, care efectuează dializa, cheltuielile de transport public suburban şi interurban (tur-retur), reieşind din distanţa parcursă şi tariful pentru transportul cu autobuze de tip comun, aprobat de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
30. Condiţiile şi modalitatea internării în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească sînt stabilite în Normele metodologice.
 
Secţiunea a 5-a
Servicii medicale de înaltă performanţă
31. Serviciile medicale de înaltă performanţă la care au dreptul persoanele asigurate, specificate în anexa nr.4, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic sînt prestate numai la prescrierea medicului specialist de profil, în conformitate cu modul şi condiţiile stabilite în Normele metodologice.
 
Secţiunea a 6-a
Îngrijiri medicale la domiciliu
Serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu la care au dreptul persoanele dependente de pat sînt acordate în mod individual de către prestatorii autorizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Condiţiile acordării serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu şi lista manoperelor medicale necesare sînt stabilite în Normele metodologice.
 
Anexa nr.1
la Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală
 
Lista urgenţelor medico-chirurgicale
 
Urgenţe medico-chirurgicale majore
A. Catastrofe (urgenţe în masă)
B. Urgenţe colective (deservirea mai multor pacienţi în timpul unei deplasări a echipei de asistenţă medicală urgentă la locul solicitării; deservirea manifestărilor (sărbători naţionale, mitinguri etc.), la solicitarea autorităţilor publice
C. Urgenţe individuale (asistenţă medicală urgentă individuală) cu suspiciune a următoarelor stări morbide:
 
1.
Moarte subită (stop cardiac prin tahicardie ventriculară (TV) fără puls; fibrilaţie ventriculară (FiV); asistolie, disociaţie electromecanică (DEM))
2.
Accidente coronariene acute (infarct miocardic acut, angină pectorală instabilă)
3.
Edem pulmonar acut cardiogen
4.
Colaps-şoc (cardiogen, hipovolemic, traumatic, toxico-septic, anafilactic)
5.
Urgenţe hipertensive cu şi fără complicaţii
6.
Tulburări paroxistice de ritm şi de conducere (tahicardie paroxistică supraventriculară (TPSV); tahicardie ventriculară (TV); flutter atrial (FIA), fibrilaţie atrială (FiA) nou-instalată; extrasistole ventriculare (ExV) > 6/min., monofocale sau plurifocale sau suprapuse pe unda T; bloc atrioventricular (BAV) de gradul II avansat, BAV de gradul III)
7.
Traumă a cordului, tamponadă cardiacă netraumatică
8.
Trombembolism pulmonar acut (TERA)
9.
Sincopă şi lipotemie
10.
Ischemie acută periferică. Sindromul Raynaud
11.
Anevrism de aortă şi disecţie de aortă
12.
Come de etiologii diverse
13.
Hemoragii digestive superioare şi inferioare
14.
Monotraumatisme grave (craniocerebrale, inclusiv traumatisme faciale cu interesarea globului ocular sau a căilor aeriene superioare, fractură de coloană vertebrală, inclusiv traumatisme ale gîtului cu interesarea căilor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax compresiv sau tamponadă, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut şi/sau şoc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractură a oaselor bazinului sau ruptură de vizică urinară ori ureter, traumatisme de perineu şi/sau genitale)
Loading ...