Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, instituită prin Ordinul nr. 601-A din 14.11.2016, cu modificările ulterioare, al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care depun proiecte investiționale întru realizarea obiectivelor și priorităților de finanțare stabilite de către Consiliul coordonator, creat pe lângă Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
Prioritățile de finanțare pentru anul 2018 sunt:
  • fortificarea asistenţei medicale spitaliceşti (cuantumul maxim de mijloace financiare alocate pentru un proiect – 1,5 mln lei);
  • fortificarea asistenței medicale primare, prin  crearea condițiilor atractive de activitate, inclusiv pentru tinerii specialiști, cu susținerea și contribuția autorităților publice locale (cuantumul maxim de mijloace financiare alocate pentru un proiect - 1,2 mln lei);
  • fortificarea și dotarea capacităților naționale pentru prevenirea și depistarea precoce a maladiilor oncologice, prin susținerea mecanismelor și instrumentelor de aducere a serviciilor de profilaxie și depistare precoce aproape de pacient, inclusiv în sectorul rural.
Suma totală disponibilă pentru concursul proiectelor investiţionale în 2018 constituie 27 mln lei.
Perioada desfăşurării concursului (colectării dosarelor): 09.02.2018 – 02.03.2018;
Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate la concurs:
Cererea de participare la concurs va fi  prezentată în original, în 2 exemplare, la Serviciul secretariat al CNAM.
La cerere va fi anexat dosarul proiectului investiţional, care va cuprinde:
1. proiectul investiţional, care va include în mod obligatoriu: 
a) informaţii generale privind proiectul (situaţia actuală, descrierea investiţiei, date tehnice ale investiţiei, durata de realizare şi etapele principale, relevanţa faţă de documentele de politici guvernamentale şi sectoriale, argumentarea că se încadrează în direcţiile prioritare stabilite în documentele de politici ale sistemului de sănătate, beneficii sociale aşteptate, impactul de mediu); 
b) planul de finanţare (costurile estimative ale investiţiei, eşalonare în funcţie de graficul de realizare, analiza cost-beneficiu şi cost-eficienţă, costuri recurente, capacitatea financiară a instituţiei medico-sanitare publice); 
c) avize şi acorduri de principiu; 
d) piese desenate (planuri generale, de amplasare, speciale); 
e) altă informaţie relevantă pentru proiectul propus; 
2. copia Regulamentului instituţiei medico-sanitare publice; 
3. copia Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) pentru anul de gestiune, încheiat cu CNAM; 
4. certificat de la instituţia financiară despre conturile deschise (în original); 
5. acordul scris al potenţialilor cofinanţatori, precum şi condiţiile de obţinere, gestionare şi rambursare a mijloacelor financiare respective în cazul proiectelor finanţate din mai multe surse (în original); 
6. dovadă că nu au datorii la bugetul public naţional, inclusiv la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, emisă de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original), precum și datorii creditoare cu termenul de achitare expirat faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; 
7. copia formularului privind situaţiile financiare, prezentat recent la Biroul Naţional de Statistică;
8. procură pe numele persoanei autorizate să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice (după caz, în original);
9. extrasul din Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii (copia).
Termenul-limită şi ordinea prezentării documentelor:
Documentele în ordinea sus-menţionată vor fi prezentate în plic sigilat până pe 02.03.2018, ora 16.00 la Serviciul secretariat al CNAM.
Data, ora şi locul deschiderii plicurilor
5 martie 2018, ora 10.00, CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.
Telefon pentru informaţii şi adresa la care urmează a fi prezentate propunerile de proiect
Persoana de contact:Petru Munteanu, tel. 022 780 261, email:petru.munteanu@cnam.gov.md
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46 (Serviciul secretariat, CNAM);
Formularul cererii de participare la concurs poate fi accesat aici.